Chi tiết

Lớp BD ngạch chuyên viên 2 khoá XX, năm 2022

Lớp BD ngạch chuyên viên 2 khoá XX, năm 2022

I. Quyết định

QĐ thành lập Ban quản lý lớp BD ngạch chuyên viên

QĐ phân công chủ nhiệm lớp

QĐ phân công Ban cán sự lớp

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ công nhận và cấp chứng chỉ

QĐ khen thưởng HV

QĐ xét hoàn thành và cấp chứng chỉ cho HV

II. Kế hoạch

KH giảng dạy

KH giảng dạy thay thế

KH tổ chức đi NCTT

III. Công văn

CV mời dự khai giảng

CV mời dự khai giảng

CV tạo ĐK cho học viên đi NCTT

IV. Chương trình

CT khai giảng

V. Điểm

PĐT phần I Kiến thức chung

PĐT phần Kỹ năng

điểm kiểm tra lại

điểm kiểm tra lại

VI. Báo cáo

BB họp xét hoàn thành CT bồi dưỡng và cấp chứng chỉ

BB họp xét khen thưởng

VII. Danh sách

Danh sách lớp

VIII. Báo cáo

BC tổng kết

IX. Hợp đồng

Hợp đồng

X. Thông báo

TB thu học phí

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)
Lớp TCLLCT B128 huyện Bắc Mê (10/03/2023 16:02:42)
Lớp TCLLCT B125 huyện Xín Mần (05/24/2023 10:55:27)
Lớp TCLLCT B124 huyện Mèo Vạc (11/24/2022 09:38:46)
Lớp TCLLCT B121 huyện Yên Minh (09/09/2022 09:10:28)
Lớp TCLLCT - HC B92 huyện HSP (09/27/2023 16:30:29)
Lớp TCLLCT B35 huyện Bắc Quang (11/08/2023 10:45:55)
Lớp TCLLCT B34 huyện Xín Mần (11/08/2023 10:41:18)
Lớp TCLLCT B33 huyện Yên Minh (11/08/2023 10:39:16)
Lớp TCLLCT B32 huyện Vị Xuyên (11/08/2023 10:36:35)
Lớp TCLLCT B31 huyện Bắc Mê (11/08/2023 10:34:23)
Lớp TCLLCT B29 huyện Bắc Quang (11/08/2023 10:25:57)
Lớp TCLLCT A59 (05/29/2023 14:40:57)
Lớp TCLLCT A58 (05/19/2023 15:32:21)
Lớp TCLLCT A57 (04/14/2023 16:21:43)
Lớp TCLLCT A56 (04/14/2023 16:21:06)
Lớp TCLLTC A55 (06/08/2022 09:46:23)
Lớp TCLLTC A54 (06/08/2022 09:43:49)
Lớp TCLLTC A53 (06/08/2022 09:38:59)
Lớp TCLLCT - HC A52 (05/05/2023 10:26:17)
Lớp TCLLCT - HC A51 (05/05/2023 09:29:43)
Lớp TCLLCT - HC A50 (05/05/2023 08:40:37)
Lớp TCLLCT - HC A49 (05/12/2023 15:35:09)
Lớp TCLLCT - HC A48 (05/11/2023 15:47:15)
Lớp TCLLCT - HC A47 (05/09/2023 16:10:09)
Lớp TCLLCT - HC A46 (04/26/2023 10:10:59)
Lớp TCLLCT - HC A45 (05/09/2023 14:34:15)
Lớp TCLLCT - HC A44 (05/09/2023 10:51:16)
Lớp TCLLCT - HC A43 (05/09/2023 10:06:46)
Lớp TCLLCT - HC A42 (05/08/2023 09:34:04)
Lớp TCLLCT - HC A41 (05/09/2023 09:17:11)
Lớp TCLLCT - HC A40 (07/04/2023 16:03:35)
Lớp TCLLCT - HC A39 (07/04/2023 15:22:53)
Lớp TCLLCT - HC A38 (07/04/2023 15:06:38)
Lớp TCLLCT - HC A37 (07/04/2023 14:08:09)
Lớp TCLLCT - HC A36 (07/04/2023 13:53:00)
Lớp TCLLCT - HC A35 (07/04/2023 10:13:34)
Lớp TCLLCT - HC A34 (07/03/2023 16:48:59)
Lớp TCLLCT - HC A33 (07/03/2023 16:30:59)
Lớp TCLLCT - HC A32 (07/03/2023 15:49:41)
Lớp TCLLCT - HC A31 (06/29/2023 16:32:26)
Lớp TCLLCT - HC A30 (06/29/2023 15:56:55)
Lớp TCLLCT - HC A29 (10/11/2023 16:02:32)
Lớp TCLLCT - HC A28 (10/11/2023 16:00:14)
Lớp TCLLCT - HC A27 (10/11/2023 15:58:04)
Lớp TCLLCT - HC A26 (10/11/2023 15:55:34)
Lớp TCLLCT - HC A25 (10/11/2023 15:53:47)
Lớp TCLLCT - HC A24 (10/11/2023 15:51:24)
Lớp TCLLCT - HC A23 (10/11/2023 15:46:30)
Lớp TCLLCT - HC A22 (10/11/2023 15:49:14)
Lớp THCT Đặc biệt B, khoá I (12/04/2023 09:34:06)
Lớp THCT Đặc biệt A khoá I (12/04/2023 09:09:41)