Chi tiết

Lớp TCLLTC A54

I. Quyết định

Quyết dịnh mở lớp A54

QĐ phân công Chủ nhiệm lớp

QĐ chỉ định BCSL

Quyết định chuyển lớp và bổ sung học viên

QĐ thôi học Ly Mí Chứ

QĐ kiện toàn ban cán sự

QĐ đi nghiên cứu TT

QĐ thành lập HĐTTN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ phân công GV hướng dẫn khoá luận TN

QĐ thành lập ban chấm thi hết học phần E.I

QĐ thành lập Ban coi thi BS phần AI +AII

QĐ ban chấm thi BS phần AI+AII

QĐ ban chấm thi BS phần D.II

QĐ thành lập ban coi thi TN

QĐ cho HV thôi và bảo lưu (Nguyễn Thị Mai Hương)

QĐ thành lập Ban chấm thi TN

QĐ thành lập HĐ chấm khoá luận TN

QĐ công nhận tốt nghiệp

QĐ khen thưởng học viên

II. Thông báo

Thông báo triệu tập học viên

TB điều chỉnh KHGD toàn khoá

TB nội dung ôn thi và KH thi TN 

III. Kế hoạch

Kế hoạch khai giảng

Kế hoạch giảng dạy và học tập toàn khóa

Kế hoạch giảng dạy phần A

Kế hoạch giảng dạy phần B.I Lịch sử Đảng

Kế hoạch học lại phần B.I

Kế hoạch giảng dạy phần C.I

Kế hoạch phần D.II

KH giảng dạy phần C.III

KH giảng dạy phần D.I QLHCNN

KH giảng dạy phần C.II

KH đi NCTT

KH giảng dạy phần E.I

KH giảng dạy phần E.III

KH học BS phần C.I

KH học lại phần C.II

KH học tập lại phần A.II

KH bế giảng

IV Phiếu điểm

Phiếu điểm A.I + A.II

PĐT bổ sung A.III+A.IV (Hà, Ngọc)

PĐT bổ sung phần A.VII (Châm)

Phiếu điểm thi phần B.I

Phiếu điểm phần A.V + A.VI

Phiếu điểm thi phần A.III + A.IV

PĐT phần C.I

Kết quả học tập A54

PĐT phần B.II

PĐT phần C.III

PĐT phần D.II

PĐT phần D.I lớp A54

PĐT phần C.II

PĐT bổ sung phần B.II

Phiếu điểm thi bổ sung các môn

Phiếu điểm bài thu hoạch

Phiếu điểm phần E.I

Phiếu điểm thi BS phần D.II và AI+A.II

Phiếu điểm thi phần E.III

Phiếu điểm thi tốt nghiệp phần AV+AVI

Phiếu điểm thi tốt nghiệp phần D.I

Phiếu điểm thi tốt nghiệp phần C.III

Điểm thi tốt nghiệp

Điểm tiểu luận tốt nghiệp 

V. Công văn

CV tạo ĐK cho HV đi Nghiên cứu TT

CV mời dự lễ bế giảng lớp A54

CV mời dự Lễ bế giảng

VI. Danh sách

DS học viên viết khoá luận TN

DS giảng viên chấm khoá luận TN

VII. Biên bản

Biên bản họp xét công nhận tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng học viên

VIII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết lớp A54

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)