Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC A44

Lớp TCLLCT - HC A44

I. Quyết định

Quyết định mở lớp

QĐ chỉ định BCSL

QĐ bổ sung HV

QĐ công nhận KQ Bầu BCSL

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ phân công GV hướng dẫn TLTN

QĐ thành lập HĐ thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ thành lập Ban coi thi TN

QĐ cho HV thôi học và bảo lưu

QĐ thay thành viên ban coi thi TN

QĐ TL hội đồng chấm KLTN

QĐ TL Ban chấm thi TN

QĐ công nhận tốt nghiệp

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch 

KH giảng dạy toàn khoá

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

III. Danh sách

DS lớp học

DS phân công chấm TLTN

DS HV ở ngoại trú

IV. Thông báo

TB môn thi và KH thi TN

V. Biên bản

Biên bản họp xét ĐK thi TN

BB họp xét CN tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng HV

VI. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)