Chi tiết

Lớp TCLLCT B120 thành phố Hà Giang - Vị Xuyên

Lớp TCLLCT B120 thành phố Hà Giang - Vị Xuyên

I. Quyết định

Quyết định trúng tuyển B120

Quyết định mở lớp

Quyết định chủ nhiệm lớp

Quyết định thay chủ nhiệm lớp

QĐ chỉ định Ban cán sự 

Quyết định tuyển sinh bổ sung (Hường)

Quyết định công nhận ban cán sự

QĐ thôi học (Thủy)

QD thôi học (Đào Xuân Tuấn)

QĐ chuyển lớp (Minh)

Quyết định nghiên cứu thực tế

Quyết định cho HV thôi học và bảo lưu (Nguyễn Thị Thuận

QĐ cho HV thôi học và bảo lưu KQ học tập (Trần Thị Hồng Nhung)

QĐ cho HV thôi học (Lý Học Thức)

QĐ cho HV lớp B121 chuyển sang B120

QĐ thành lập Ban coi hết phần B.II

QĐ thành lập Ban chấm hết phần B.II

QĐ cho HV thôi học va bảo lưu KQ học tập (Ng Thị Vỹ)

QĐTL Ban coi thi hết học phần C.I và C.II

QĐTL Ban chấm thi hết học phần C.I, C.II

QĐTL Ban coi thi hết phần C.III

QĐTL ban chấm thi hết phần C.III

QĐTL Ban coi hết phần D.I

QĐTL ban chấm hết phần D.I

QĐ đi NCTT

QĐTL ban coi hết phần D.II

QĐTL ban chấm phần D.II 

QĐTL Ban coi phần E.I

QĐTL Ban coi phần E.III

QĐTL Hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐTL Ban chấm phần E.I

QĐTL Ban chấm phần E.III

QĐ phân công GV hướng dẫn TLTN

QĐTL Ban chấm phần A; B.II; C.I; D.I

QĐTL Ban coi thi TN

QĐTL Ban chấm thi TN 

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch·

Kế hoạch giảng dạy và học tập toàn khóa

Kế hoạch khai giảng

Kế hoạch giảng dạy phần 

Kế hoạch phần B.I

Kế hoạch B.II

Kế hoạch phần C.I

Kế hoạch phần C.II

Kế hoạch phần C.III

Kế hoạch phần D.I

Kế hoạch phần D.II

Kế hoạch phần  E.III

KH học tập phần C.I

KH học tập phần C.II

KH học tập phần C.III

KH hoạc tập phần E.I

KH đi NCTT

KH thi bổ sung tháng 12

KH bế giảng

III. Thông báo

Thông báo triệu tập học viên

Thông báo hủy kết quả tuyển sinh (4 học viên)

Thông báo môn thi và kế hoạch thi tốt nghiệp

TB thu học phí đợt II

TB học lại, học bổ sung

TB học lại học bổ sung

TB thu học phí đợt III

TB nội dung ôn thi

IV. Danh sach·

Danh sách trích ngang

DS học viên viết khoá luận tốt nghiệp

DS phân công giảng viên chấm bài thu hoạch

DS Giảng viên chấm KLTN

V. Phiếu điểm

Phiếu điểm phần A.I + A.II

Phiếu điểm phần A.III + A.IV

Phiếu điểm phần A.V 

Phiếu điểm phần A.VII

Phiếu điểm thi phần B.I

Phiếu điểm thi phần B.II

Phiếu điểm thi phần A.V + A.VI

Phiếu điểm phần C.I

Phiếu điểm phần C.II

Phiếu điểm phần C.III

Phiếu điểm phần D.I

Phiếu điểm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế

Phiếu điểm phần D.II

phiếu điểm thi phần E.

Phiếu điểm E.III

điểm thi BS các môn

Đểm và xếp loại rèn luyện

Điểm khoá luận TN 

Điểm thi TN

PĐTTN phầnC.II

PĐTTN phần B.II

PĐTTN phần A.I+A.II

Điểm thi TN thay thế

Điểm rèn luyện toàn khoá

VI. công văn

CV học bổ sung

CV đi NCTT

CV học bổ sung

CV học bổ sung Phùng Thị Lý

CV học bổ sung Trần Thị Mai

CV học BS phùng Thị Lý

VII. Biên bản

Biên bản họp xét ĐK thi tốt nghiệp

BB họp xét tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng

VIII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

 

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)