Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC A46

Lớp TCLLCT - HC A46

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ chỉ định BCSL

QĐ công nhận bầu BCSL

QĐ phân công CNL

QĐ cho HV chuyển lớp

QĐ cho HV chuyển lớp

QĐ bổ sung HV

QĐ thành lập HĐ thi TN

QĐ đi NCTT

QĐ bổ sung HV đi NCTT

QĐ cho HV chuyển lớp

QĐ TL Ban coi thi TN

QĐTL hội đồng chấm KLTN

QĐTL Ban chấm thi TN

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch

KH toàn khoá

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

III. Danh sách 

DS lớp

DS lớp

DS phân công GV chấm bài thu hoạch NCTT

DS phân công GV chấm KLTN

IV. Công văn

CV bế giảng

CV bế giảng

V. Biên bản

BB họp xét ĐK thi TN

BB họp xét TN

BB họp xét khen thưởng

VI. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)