Chi tiết

Lớp TCLLCT B116 Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

I. Quyết định

Quyết định trúng tuyển

Quyết định mở lớp

Quyết định đổi tên lớp

Quyết định bổ sung học viên

Quyết định bổ sung 6 học viên

Quyết định kiện toàn Ban cán sự lớ

QĐ thành lập Ban coi thi hết học phần D.I

QĐ thành lập Ban chấm thi hết học phần D.I

QĐTL ban coi thi hết phần D.II

QĐTL ban chấm thi hết phần D.II

QĐ đi NCTT

QĐ TL ban coi thi hết phần E.I

QĐ TL ban chấm thi hết phần E.I

QĐ thành lập Ban chấm thi bổ sung học các học phần

QĐ thành lập ban coi hết học phần E.III

QĐ phân công GV hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp

QĐ thành lập HĐ thi tốt nghiệp lớp B116

QĐ cử thanh tra thi tốt nghiệp

QĐ TL Ban chấm thi hết học phần E.III

QĐ TL Ban coi thi hết học phần

QĐTL Ban chấm hết học phần C.II lớp B116

QĐTL Ban coi thi TN

QĐ thành lập HĐ chấm khoá luận TN

QĐ thành lập Ban chấm thi tốt nghiệp

QĐ công nhận tốt nghiệp

QĐ khen thưởng học viên

II. Kế hoạch

Kế hoạch giảng dạy và học tập toàn khóa

Kế hoạch khai giảng

Kế hoạch giảng dạy phần A

Kế hoạch học bổ sung phần A

Kế hoạch phần B.I

Kế hoạch phần B.II

Kế hoạch phần C.I

Kế hoạch giảng dạy phần C.III

Kế hoạch phần D.I

KH giảng dạy phần D.II

KH điều chỉnh KH học tập toàn khoá

KH giảng dạy phần E.I

KH đi nghiên cứu thực tế

KH điều chỉnh KH giảng dạy toàn khoá

KH giảng dạy bổ sung phần C.III

KH học tập phần C.II

KH học tập bổ sung phần D.II

KH thi bổ sung

KH bế giảng

III. Thông báo

Thông báo triệu tập học viên

Thông báo hủy kết quả tuyển sinh

Thông báo hủy kết quả tuyển sinh

Thông báo thu học phí đợt III

TB nội dung ôn thi và KH thi TN

IV. Danh sách

Danh sách lớp

DS học viên viết khoá luận TN

DS giảng viên chấm bài thu hoạch NCTT

DS giảng viên chấm khoá luận TN

V. Bien bản

BB họp xét điều kiện thi TN và viết TLTN

BB họp xét tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng

VI. Công văn

Công văn học bổ sung

CV đi NCTT

VII. Phiếu điểm

Phiếu điểm phần A.I+A.II

Phiếu điểm phần A.III+A.IV

Phiếu điểm phần A.V+A.V

Phiếu điểm phần A.VII

Phiếu điểm phần B.I

Phiếu điểm phần B.II

Phiếu điểm thi phần C.I

Phiếu điểm thi BS phần C.I 

PĐT phần C.III

Phiếu điểm thi phần D.I 

Phiếu điểm thi bổ sung các môn

Phiếu điểm thi phần

Phiếu điểm phần E.III

Phiếu điểm phần C.II

Phiếu điểm thi TN phần A.V+ A.VI

Phiếu điểm thi TN phần C.I

Phiếu điểm thi TN phần D.I

Điểm thi tốt nghiệp

Điểm khoá luận tốt nghiệp

VIII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)