Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC A52

Lớp TCLLCT - HC A52

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ phân công CNL

QĐ chỉ định BCSL

QĐ bổ sung học viên

QĐ công nhận Bầu BCSL

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ phân công GV HD tiểu luận TN

QĐ thành lập HĐ thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ TL ban coi thi TN

QĐ TL  ban chấm thi TN

QĐ TL ban chấm TLTN

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch

KH toàn khoá

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH đi NCTT

KH  giảng dạy thay thế KH 172

KH giảng dạy

KH giảng dạy thay thế

KH giảng dạy thay thế

KH bế giảng

III. Thông báo

Thông báo triệu tập HV

TB tổ chức học trực tuyến

TB huỷ KQ xét tuyển xoá tên HV

TB môn thi và KH thi TN

TB KH thi TN

IV. Danh sách

 DS lớp

DS học viên ở ngoại trú

DS giảng viên chấm bài NCTT

DS HV viết TLTN

DS HV viết TLTN

DS gV chấm TLTN

V. Biên bản

BB họp xét ĐK thi TN và viết TLTN

BB họp xét công nhận TN

BB họp xét khen thưởng HV

VI. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)