Chi tiết

Lớp TCLLCT A57

Lớp TCLLCT A57

I. Quyết định

QĐ trúng tuyển

QĐ mở lớp A57

QĐ phân công chủ nhiệm lớp

QĐ chỉ định Ban cán sự lớp

QĐ cho học viên chuyển lớp (Hoàng Đức Trinh)

QĐ cho HV chuyển lớp (Hờ Văn Lâm)

QĐ bổ sung học viên

QĐ công nhận Bầu BCSL

QĐ phân công chủ nhiệm lớp Đc Diệp

QĐTL ban coi thi hết học phần A; B.I+B.II

QĐTL ban chấm hết phần A; B.II

QĐTL ban chấm hết phần B.I

QĐTL ban coi hết phần C.I và C.II

QĐTL ban chấm phần C.I

QĐTL ban chấm phần C.II

QĐTL ban coi phần C.III

QĐ đi NCTT

QĐTL ban chấm phần C.II thay thế QĐ số 372

QĐTL ban coi phần D.II

QĐTL Ban chấm phần D.II

QĐTL Ban coi phần E.I+ E.III

QĐ phân công chủ nhiêm lớp

QĐTL Hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐTL Ban coi phần D.I 

QĐ phân GV hướng dẫn TLTN

QĐTL Ban coi phần A.V+A.VI

QĐTL Ban coi phần B.II

QĐTL Ban chấm thi BS phần B.II

QĐTL Ban coi thi TN

QĐTL ban coi thi TN thay thế

QĐTL hội đồng chấm KLTN

QĐTL ban chấm thi TN

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II. Thông báo

TB triệu tập học viên

TB huỷ kết quả xét tuyển ( Hoàng Thị Ngân)

TB học lại học bổ sung

TB nội dung ôn thi và KH thi TN

III. Kế hoạch

KH khai giảng

KH học tập toàn khoá

KH học tập phần A

KH học tập phần B.II

KH học tập phần C.I

KH học phần B.I

KH học phần C.II

KH học phần C.III

KH học phần D.II

KH giảng dạy phần D.I

KH đi NCTT

KH học tập phần E.I

KH học tập phần E.III

KH học phần E.III thay KH số 

KH bế giảng

IV. Công văn

CV mời dụ Lễ khai giảng

CV mời dự lễ khai giảng

CV đi NCTT

CV học bổ sung Mua Minh Dương

V. Danh sách

Danh sách lớp A57

DS học viên ở nội trú, ngoại trú

DS học viên viết KLTN

DS chấm bài thu hoạch

DS thay GV chấm bài thu hoạch

DS GV chấm KLTNJ

VI. Phiếu điểm

Phiếu điểm phần B.II

Phiếu điểm phần B.II

PĐT phần A.III+A.IV

PĐT phần A.I+A.II

PĐT phần A.V+A.VI

PĐT phần A.VII

PĐT phần B.I

PĐT phần C.II

PĐT phần C.III

PĐT phần D.II

PĐT bài thu hoạch NCTT

PĐT phần D.I

PĐT phần E.I

PĐT phần E.III

Điểm và xếp loại rèn luyện

PĐT bổ sung phần B.II

PĐT tốt nghiệp D.II

PĐT tốt nghiệp

PĐT tôt Nghiệp

Điểm thi TN

Điểm khoá luận TN

VII. Biên bản

Biên bản họp xét ĐK thi TN

BB họp xét tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng

VIII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)