Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC B65 Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

Lớp TCLLCT - HC B65 Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

I. Quyết định

QĐ công nhận TN

II. Biên bản

BB họp xét TN

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)