Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC A45

Lớp TCLLCT - HC A45

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ phân công CNL

QĐ chỉ định BCSL

QĐ công nhận KQ bầu BCSL

QĐ cho HV thôi học

QĐ cho HV rhooi học

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ phân công GV HD tiểu luận TN

QĐ thành lập HĐ thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ thành lập Ban coi thi TN

QĐ thay thế thành viên ban coi thi TN

QĐTL hội đồng chấm KLTN

QĐ TL Ban chấm thi TN

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch

KH toàn khoá

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

III. Danh sách

Danh sách lớp

DS HV viết KLTN

DS bổ sung HV viết KLTN

DS phân công GV chấm KLTN

IV. Thông báo

TB môn thi

V. Công Văn

CV VV học lại và thi BS

CV thi BS

CV bế giảng

VI. Biên bản

BB họp xét ĐK thi TN

BB họp xét tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng

VII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)