Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC B112 huyện Hoàng Su Phì

Lớp TCLLCT - HC B112 huyện Hoàng Su Phì

I. Quyết định

QĐ trúng tuyển

QĐ mở lớp

QĐ phân công chủ nhiệm lớp

QĐ chỉ định BCSL

QĐ tuyển sinh bổ sung

QĐ tuyển sinh bổ sung

QĐ tuyển sinh bổ sung

QĐ cho HV thôi học (Hoàng Văn Bính)

QĐ tuyển sinh bổ sung

QĐ đi NCTT

QĐ thành lập HĐ thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ thành lập Ban coi thi TN

QĐ thành lập Ban chấm thi TN

QĐ thành lập HĐ chấm tiểu luận TN

QĐ cho HV chuyển lớp (Bùi Thị Lệ Hoa)

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng

II. Thông báo

TB huỷ kết quả xét tuyển

TB triệu tập HV

III. Kế hoạch

KH học tập toàn khoá

KH giảng dạy CN Mác

KH giảng dạy Nghiệp vụ CT Mặt trận

KH giảng dạy nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

KH giảng dạy ký năng cơ ban trong LĐQL

KH giảng dạy tình hình NV địa phương

KH thi bổ sung

KH nghiên cứu TT

KH bế giảng

IV. Danh sách

Danh sách lớp

V. Biên bản

BB họp xét điều kiện thi TN

BB họp xét công nhận TN

BB họp xét khen thưởng HV

VI. Công văn

CV tạo ĐK cho HV đi NCTT

VII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)