Chi tiết

Lớp BD ngạch chuyên viên 2 khoá XX, năm 2022

Lớp BD ngạch chuyên viên 2 khoá XX, năm 2022

I. Quyết định

QĐ thành lập Ban quản lý lớp BD ngạch chuyên viên

QĐ phân công chủ nhiệm lớp

QĐ phân công Ban cán sự lớp

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ công nhận và cấp chứng chỉ

QĐ khen thưởng HV

QĐ xét hoàn thành và cấp chứng chỉ cho HV

II. Kế hoạch

KH giảng dạy

KH giảng dạy thay thế

KH tổ chức đi NCTT

III. Công văn

CV mời dự khai giảng

CV mời dự khai giảng

CV tạo ĐK cho học viên đi NCTT

IV. Chương trình

CT khai giảng

V. Điểm

PĐT phần I Kiến thức chung

PĐT phần Kỹ năng

điểm kiểm tra lại

điểm kiểm tra lại

VI. Báo cáo

BB họp xét hoàn thành CT bồi dưỡng và cấp chứng chỉ

BB họp xét khen thưởng

VII. Danh sách

Danh sách lớp

VIII. Báo cáo

BC tổng kết

IX. Hợp đồng

Hợp đồng

X. Thông báo

TB thu học phí

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)