Chi tiết

Lớp BD kiến thức cho giảng viên TT chính trị cấp huyện năm 2023

Lớp bồi dưỡng kiến thức cho giảng viên TT chính trị cấp huyện năm 2023
Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)