Chi tiết

Lớp BD ngạch chuyên viên chính khoá V, năm 2022

Lớp BD ngạch chuyên viên chính khoá V

I. Quyết định

QĐ thành lập BQL lớp

QĐ phân công CNL

QĐ phân công BCSL

QĐ kiện toàn BCSL

QĐ thành lập HĐ chấm tiển luận hình huống

QĐ công nhận và cấp chứng chỉ

QĐ khen thưởng học viên

QĐ thành lập HĐ xét HT và cấp chứng chỉ cho HV

QĐ tổ chức đi NCTT

II. Kế hoạch

KH giảng dạy

KH đi nghiên cứu TT

KH bế giảng

III. Công Văn

CV mời dự khai giảng

CV mời dự khai giảng

CV mời dự lễ bế giảng

CV mời dự bế giảng

CV mời dự bế giảng

CV đi Nghiên cứu TT

IV. Điểm 

PĐT

PĐT

PĐT

Điểm tiểu luận

V. Chương trình

Chương trình khai giảng

VI. Hợp đồng 

VI. Thông báo thu học phí

VII. Danh sách

Danh sách lớp

DS học viên viết KLTN

DS phân công chấm tiểu luận tình huống

VIII. Biên bản

BB họp xét hoàn thành CT bồi dưỡng và cấp chứng chỉ

BB họp xét khen thưởng

IX. Báo cáo

BC tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)