Chi tiết

Lớp BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khoá 17, năm 2021

Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khoá 17, năm 2021
Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)