Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC A51

Lớp TCLLCT - HC A51

I. Quyết định

QĐ mở lớp

QĐ phân công CNL

QĐ chỉ định BCSL

QĐ bổ sung HV

QĐ bổ sung HV

QĐ bổ sung HV

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐ TL hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ phân công GV HD TLTN

DS kèm QĐ HDTLTN

QĐ TL Ban coi thi TN

QĐ cho HV chuyển lớp

QĐ TL Ban chấm thi TN

QĐ TL hội đồng chấm TLTN

QĐ công nhận TN17

QĐ khen thưởng

II. Kế hoạch

KH khai giảng

KH toàn khoá

Kh giảng dạy

KH toàn khoá thay thế

KH giảng dạy thay thế

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH đi NCTT

KH học lại

KH bế giảng

III. Thông báo

Thông báo triệu tập HV

TB tổ chức học tập

TB huỷ kq xét tuyển xoá tên HV

TB môn thi và KH thi TN

IV. Danh sách

danh sách lớp

DS học viên ở ngoại trú

DS giảng viên chấm bài thu hoạch NCTT

DS học viên viết TLTN

DS giảng viên chấm TLTN

V. Biên bản

BB họp xét ĐK thi TN và viết TLTN

BB họp xét công nhận TN

BB họp xét khen thưởng HV

VI. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)