Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC B107 huyện Quản Bạ

I- Quyết định

Quyết định mở lớp

Quyết định phân công chủ nhiệm lớp

Quyết định chỉ định BCSL

Quyết định cho học viên chuyển lớp

Quyết định công nhận BCSL

QĐ phân đồng chủ nhiệm lớp

QĐ cho HV thôi học và bảo lưu

QĐ cho HV thôi học và bảo lưu 

QĐ tổ chức đoàn đi NCTT

QĐ bổ sung thành viên đoàn đi NCTT

QĐ cho HV chuyển lớp

QĐ thành lập hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ thành lập Ban coi thi TN

QĐTL Hội đồng chấm tiểu LTN

QĐ công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II- Kế hoạch

Kế hoạch khai giảng

Kế hoạch học tập toàn khoá

KH học tập toàn khoá thay thế

KH học toàn khoá

KH giảng dạy nội dung cơ bản chủ nghĩa Mác

KH giảng dạy ĐCS và LSĐCSVN

KH giảng dạy  môn QLHCNN

KH giảng dạy môn  hệ thống CT, NN& PLXHCN

KH giảng dạy môn đường lối

KH giảng dạy  môn đường lối

KH giảng dạy môn đường lối

KH giảng dạy môn  Một số kỹ năng trong LĐQL

KH giảng dạy môn Nghiệp vụ CT đảng ở cơ sở

KH giảng dạy môn Nghiệp vụ CT Mặt trận TQ

KH môn nghiệp vụ CTMTTQ

KH môn tình hình NV địa phương

KH đi NCTT

KH thi bổ sung tháng 12

III- Thông báo

TB huỷ KQ xét tuyển xoá tên HV

TB hoàn KH học tập môn đường lối

TB môn thi và KH thi TN

IV- Công văn

về việc tiếp tục được theo học của HV (Quỳnh)

CV đồng ý cho HV Quỳnh theo học

CV về việc học lại của học viên

CV về việc học lại của HV

CV tạo ĐK cho HV đi NCTT

V- Danh sách

Danh sách lớp

Danh sách HV viết khoá LTN

DS học viên không viết khoá luận TN

DS giảng viên chấm TLTN

VI-  Biên bản

Biên bản họp xét ĐK thi TN

BB họp xét công nhận TN

BB họp xét khen thưởng HV

VII- Báo cáo

Báo cáo tổng kết

 

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)