Chi tiết

Lớp Trung cấp lý luận chính trị A13

Lớp Trung cấp lý luận chính trị A13

I. Quyết định

QĐ công nhận TN

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)