Chi tiết

Lớp TCLLCT B119 huyện Đồng Văn

Lớp TCLLCT B119 huyện Đồng Văn

I. Quyết định

QĐ trúng tuyển

QĐ mở lớp

QĐ phân công CNL

QĐ chỉ định BCSL

QĐ bổ sung HV

QĐ bổ sung HV

QĐ bổ sung học viên

QĐ bổ sung học viên

QĐ công nhận BCSL

QĐ cho HV bảo lưu kq học tập

QĐ cho học viên bảo lưu

QĐ phân công CNL

QĐ phân công GV hướng dẫn khoá luận TN

QĐ tổ chức đoàn đi NCTT

QĐ thành lập ban coi thi học phần E.I

QĐ thành lập Hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ thay thanh tra thi TN

QĐ thành lập Ban coi thi học phần E.III

QĐ thành lập Ban coi thi bổ sung lần 2 

QĐ thành lập Ban chấm thi hết học phần E.I

QĐ ban chấm thi BS phần AV+AVI

QĐ TL ban chấm thi BS phần...

QĐ TL ban chấm hết học phần E.III

QĐTL ban chấm thi BS...

QĐ thành lập ban coi thi TN

QĐ thành lập ban chấm thi TN 

QĐ TL hội đồng chấm khoá luận TN

QĐ công nhận tốt nghiệp

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch

KH khai giảng

KH toàn khoá

KH giảng dạy phần A

KH học bổ sung phần A.I

KH học tập phần B.I

KH phần B.II

KH phần C.I

KH phần D.II

KH phần C.III

KH phần C.II

KH học lại học bổ sung

KH giảng dạy phần E.I

KH đi nghiên cứu thực tế

KH học lại phần C.II

KH giảng dạy phần E.III

KH học bù phần B.II

KH thi bổ sung đợt tháng 2

KH bế giảng

III. Danh sách

DS lớp

DS học viên viết khoá luận TN

SD giảng viên chấm khoá luận TN

IV. Thông báo

TB triệu tập HV

TB huỷ kq TS

TB thu học phí

TB huỷ kq TS HV

TB học trực tuyến

TB tổ chức dạy học trực tuyến

TB nội dung ôn thi

TB thi bổ sung phần B.II HV Nguyễn Thị Gấm

V. Biên bản

BB họp tuyển sinh

BB họp tuyển sinh bổ sung

BB họp tuyển sinh bổ sung

BB họp xét ĐK thi TN và viết tiểu luận TN

BB họp xét công nhận tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng HV

Hợp đồng

VI. Công văn

Công văn học lại

CV học bổ sung

CV hoạc bổ sung

CV tạo ĐK cho HV đi NCTT

VII. Phiếu điểm

Phiếu điểm thi phần AI +AII

Phiếu điểm thi phần A.VII

PĐT phần A.III + A.IV

PĐT phần B.I

PĐT phần AV + AVI

PĐT phần B.II

PĐT phần D.I

PĐT phần C.I

PĐT phần AI + AII

PĐT phần D.II

PĐT bổ sung phần C.I

PĐT phần C.III

Phiếu điểm thi phần C.II

Phiếu điểm thi phần E.I

VIII. Báo cáo

BC tổng kết lớp B119 huyện Đồng Văn

BC tổng kết lớp B119 huyện Đồng Văn

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)