Chi tiết

Lớp TCLLCT B121 huyện Yên Minh

Lớp TC LLCT B121 huyện Yên Minh

I. Quyết định

Quyết định mở lớp

Quyết định chủ nhiệm lớp

Quyết định Ban cán sự lớp

Quyết định tuyển sinh bổ sung học viên

QĐ cho HV thôi học (Trần Mạnh Trường)

QĐ cho HV Nguyễn Thị Hiệp chuyển lớp

QĐ công nhận bầu BCSL

QĐ phân công chủ nhiệm lớp thay Đc Hoàng Tuệ

QĐ thành lập Ban coi thi hết phần học AVII

QĐ cho học viên thôi học (Sùng Mí Lùng)

QĐ thành lập Ban chấm thi hết phần A.VII

QĐ Ban coi thi hết phần AV+A.VI

QĐ Ban coi thi hết phần B.I

QĐ Thành lập Ban chấm hết phần A.V+A.VI

QĐ TL Ban chấm thi phần B.I

QĐ kiện toàn Ban cán sự lớp

QĐTL ban coi thi hết phần học B.II

QĐTL ban chấm thi hết phần B.II

QĐTL ban coi thi hết phần C.I

QĐTL ban chấm phần C.I

QĐTL ban coi hết học phần C.II

QĐTL ban chấm thi lại thi bổ sung phần A + B.I

QĐ đi NCTT

QĐTL ban coi phần C.III

QĐTL Ban chấm phần C.II

QĐTL Ban chấm phần C.III

QĐTL Ban coi phần D.I

QĐTL Ban chấm phần D.I

QĐ cho HV thôi và bảo lưu (Lộc Thị Hà)

QĐTL Ban chấm bài thu hoạch NCTT

QĐ phân công GV hướng  dẫn KLTN

QĐTL ban chấm phần D.II

QĐTL ban coi phần E.I

QĐTL hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐTL ban coi phần D.II

QĐTL Ban chấm phần E.I

QĐTL Ban coi thi các phần bổ sung đợt 2

QĐTL Ban coi phần E.III

II. Thông báo

Thông báo triệu tập

Thông báo điều chỉnh một số phần học

TB điều chỉnh thời gian học tập các lớp

TB điều chỉnh thời gian học

TB nội dung ôn thi và KH thi TN

III. Kế hoạch

Kế hoạch khai giảng

Kế hoạch toàn khoá

Kế hoạch học phần A.VII

Kế hoạch học phần A.III+ AIV

Kế hoạch giảng dạy phần A.I+A.II

Kế hoạch phần A.VII

KH giảng dạy phần A.V+A.VI

KH học tập phần B.II

KH học tập phần C.I

KH học tập phần C.II

KH thi bổ sung đợt tháng 9/2023

KHGD phần C.III

KH giảng dạy phần D.I

KH đi NCTT

KH học phần D.II

KH học tập bài 2, 8

KH học tập phần E.I

KH học phần E.III

KH thi bổ sung tháng 4

 

IV. Danh sách

Danh sách lớp B121

DS học viên viết khoá luận TN

V. Biên bản

Biên bản họp tuyển sinh bổ sung

VI. Phiếu điểm

Phiếu điểm phần A.II + A.IV

Phiếu điểm thi phần A.I+ A.II

Phiếu điểm thi phần B.I

Phiếu điểm phần A.V+A.VI

Phiếu điểm phần B.II

PĐT phần C.I

PĐT bổ sung các phần

PĐT phần C.III

PĐT phần C.II

PĐ bài thu hoạch NCTT

Phiếu điểm phần D.I

Phiếu điểm phần D.II

PĐT phần E.I

VII. Công văn

CV về việc học bổ sung

CV học bổ sung

CV đi NCTT

CV học bổ sung

 

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)