Chi tiết

Lớp TCLLCT - HC A48

Lớp TCLLCT - HC A48

I. Quyết định

Quyết định mở lớp

QĐ phân công CNL

QĐ chỉ định BCSL

QĐ tuyển sinh bổ sung HV

QĐ công nhận KQ bầu BCSL

QĐ cho HV thôi học

QĐ bổ sung HV

QĐ tổ chức đi NCTT

QĐTL Hội đồng thi TN

QĐ cử thanh tra thi TN

QĐ phân công HD tiểu luận TN

QĐ TL Ban coi thi TN

QĐ TL Ban chấm thi TN

QĐ TL hội đồng chấm TLTN

QĐ Công nhận TN

QĐ khen thưởng HV

II. Kế hoạch

1. KH học tập toàn khoá

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH học lại nội dung chư3a học

KH giảng dạy

KH học lại

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH giảng dạy

KH đi NCTT

KH học lại

KH học lại

KH học phần địa ph

KH học lại

KH thi bổ sung

KH bế giảng

III. Thông báo

TB triệu tập HV

TB chế độ trợ cấp

TB môn thi và KH thi TN

TB bế giảng

IV. Danh sách

DS lớp

DS học viên viết TLTN

DS GV chấm bài thu hoạch NCTT

DS chấm TLTN

DS bổ sung GV chấm TLTN

V. Công văn

CV đi NCTT

CV dự bế giảng

CV dự bế giảng

VI. Biên bản

BB tuyển sinh bổ sung

BB họp xét ĐK thi TN

BB họp xét CN tốt nghiệp

BB họp xét khen thưởng H

VII. Báo cáo

Báo cáo tổng kết

Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)