Chi tiết

Lớp BD kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khoá 17, năm 2021

Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên khoá 17, năm 2021
Các thông báo khác
Lớp CCLLCT khoá 18 (2023-2025) (09/11/2023 16:16:09)
Lớp CCLLCT khóa 17 (2022-2024) (11/02/2022 07:55:40)
Lớp CCLLCT khoá 16 (2021-2023) (09/26/2022 14:27:27)
Lớp TCLLCT B128 huyện Bắc Mê (10/03/2023 16:02:42)
Lớp TCLLCT B125 huyện Xín Mần (05/24/2023 10:55:27)
Lớp TCLLCT B124 huyện Mèo Vạc (11/24/2022 09:38:46)
Lớp TCLLCT B121 huyện Yên Minh (09/09/2022 09:10:28)
Lớp TCLLCT - HC B92 huyện HSP (09/27/2023 16:30:29)
Lớp TCLLCT B35 huyện Bắc Quang (11/08/2023 10:45:55)
Lớp TCLLCT B34 huyện Xín Mần (11/08/2023 10:41:18)
Lớp TCLLCT B33 huyện Yên Minh (11/08/2023 10:39:16)
Lớp TCLLCT B32 huyện Vị Xuyên (11/08/2023 10:36:35)
Lớp TCLLCT B31 huyện Bắc Mê (11/08/2023 10:34:23)
Lớp TCLLCT B29 huyện Bắc Quang (11/08/2023 10:25:57)
Lớp TCLLCT A59 (05/29/2023 14:40:57)
Lớp TCLLCT A58 (05/19/2023 15:32:21)
Lớp TCLLCT A57 (04/14/2023 16:21:43)
Lớp TCLLCT A56 (04/14/2023 16:21:06)
Lớp TCLLTC A55 (06/08/2022 09:46:23)
Lớp TCLLTC A54 (06/08/2022 09:43:49)
Lớp TCLLTC A53 (06/08/2022 09:38:59)
Lớp TCLLCT - HC A52 (05/05/2023 10:26:17)
Lớp TCLLCT - HC A51 (05/05/2023 09:29:43)
Lớp TCLLCT - HC A50 (05/05/2023 08:40:37)
Lớp TCLLCT - HC A49 (05/12/2023 15:35:09)
Lớp TCLLCT - HC A48 (05/11/2023 15:47:15)
Lớp TCLLCT - HC A47 (05/09/2023 16:10:09)
Lớp TCLLCT - HC A46 (04/26/2023 10:10:59)
Lớp TCLLCT - HC A45 (05/09/2023 14:34:15)
Lớp TCLLCT - HC A44 (05/09/2023 10:51:16)
Lớp TCLLCT - HC A43 (05/09/2023 10:06:46)
Lớp TCLLCT - HC A42 (05/08/2023 09:34:04)
Lớp TCLLCT - HC A41 (05/09/2023 09:17:11)
Lớp TCLLCT - HC A40 (07/04/2023 16:03:35)
Lớp TCLLCT - HC A39 (07/04/2023 15:22:53)
Lớp TCLLCT - HC A38 (07/04/2023 15:06:38)
Lớp TCLLCT - HC A37 (07/04/2023 14:08:09)
Lớp TCLLCT - HC A36 (07/04/2023 13:53:00)
Lớp TCLLCT - HC A35 (07/04/2023 10:13:34)
Lớp TCLLCT - HC A34 (07/03/2023 16:48:59)
Lớp TCLLCT - HC A33 (07/03/2023 16:30:59)
Lớp TCLLCT - HC A32 (07/03/2023 15:49:41)
Lớp TCLLCT - HC A31 (06/29/2023 16:32:26)
Lớp TCLLCT - HC A30 (06/29/2023 15:56:55)
Lớp TCLLCT - HC A29 (10/11/2023 16:02:32)
Lớp TCLLCT - HC A28 (10/11/2023 16:00:14)
Lớp TCLLCT - HC A27 (10/11/2023 15:58:04)
Lớp TCLLCT - HC A26 (10/11/2023 15:55:34)
Lớp TCLLCT - HC A25 (10/11/2023 15:53:47)
Lớp TCLLCT - HC A24 (10/11/2023 15:51:24)
Lớp TCLLCT - HC A23 (10/11/2023 15:46:30)
Lớp TCLLCT - HC A22 (10/11/2023 15:49:14)
Lớp THCT Đặc biệt B, khoá I (12/04/2023 09:34:06)
Lớp THCT Đặc biệt A khoá I (12/04/2023 09:09:41)